Impressum

HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG
Wolfratshauser Strasse 49
82049 Pullach
Duitsland
Telefon: +49 (0)89 211 04-0
Telefax: +49 (0)89 211 04-210
kontakt@hannover-leasing.de
www.hannover-leasing.de

Directie

Wettelijk vertegenwoordiger is de complementaire vennoot HANNOVER LEASING Verwaltungsgesellschaft mbH, Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach, Duitsland, vertegenwoordigd door de vennoot Marcus Menne, zakelijk gevestigd in 82049 Pullach, Wolfratshauser Straße 49.

Handelsregister

Rechtbank München sector kanton
Registernummer: HRA 70856
Btw-nr.: DE179133509

Toezichthoudende instantie

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Strasse 108
53117 Bonn
Duitsland

Fotorechten

HANNOVER LEASING

Concept/design/technische uitvoering

MoellerFeuerstein GmbH

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Inhoud van het onlineaanbod

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schades van materiële of ideële aard, die werden veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, wanneer er van de zijde van de auteur geen sprake is van aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld. Het gehele aanbod is vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk voor delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden voor het geval de auteur op de hoogte is van de inhoud, en het voor hem technisch mogelijk zou zijn en van hem verwacht zou kunnen worden dat hij het gebruik in geval van onwettige inhoud verhindert. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment waarop de link werd aangebracht, er geen illegale inhoud op de aan de link te koppelen pagina’s zichtbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de aan de gelinkte/gekoppelde pagina’s heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van de gehele inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina’s die na het aanbrengen van de link werden veranderd. Deze constatering geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor externe notities in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, verkeerde of onvolledige inhoud en met name voor schades die ontstaan uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie is alleen de aanbieder van de pagina aansprakelijk waarnaar werd verwezen, niet degene die via links alleen maar naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te vallen op licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde handels- en fabrieksmerken vallen onbeperkt onder de bepalingen van het telkens geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Alleen op grond van het louter vermelden mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina’s. Verveelvoudiging of gebruikmaking van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.